“පළාත් සභා බල තල වැඩි කළ යුතුයි”

6

පළාත් සභා සතු බල තල තවදුරටත් වැඩි කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

යාපනය එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ සමාරම්භයට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

මේ වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා

Your Comments