පසුගිය පස් වසරේ සංවර්ධනය සිදු කළ හැටි අගමැති කියයි

13

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයෙක් හෝ පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් හෝ නොමැතිව වූවද රට තුළ විශාල සංවර්ධනයක් පසුගිය වසර 05 තුළ සිදුකළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, කුරුණෑගල මාවතගතම ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

Your Comments