පස්, වැලි, ගල් ප්‍රවාහන ටිපර් රථ නිරීක්ෂණයට GPS තාක්ෂණය

62

පස්, වැලි, ගල් ප්‍රවාහනය කරන සියලු‍ම ටිපර් රථ නිරීක්ෂණය සඳහා GPS තාක්ෂණය යොදා ගැනීම අනිවාර්ය කරන බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසනවා.

එම ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා හා දූෂණ මැඩලීම එමගින් අපේක්ෂා කරනු ඇති.

ජී.පී.එස්. තාක්ෂණ සබඳතා ලබා නොගන්නා ටිපර් රථවලට අදාළ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් නොකරන බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතා සදහන් කරන්නේ.

Your Comments