“නූතන සංවර්ධන ප්‍රවණතා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක්”

7

නූතන සංවර්ධන ප්‍රවණතා අංශ කෙරෙහි ඉදිරියේ දී වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

ඒ, මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්වසවකට එක්වෙමින්.

Your Comments