“නූතන සංවර්ධන ප්‍රවණතා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක්”

10

නූතන සංවර්ධන ප්‍රවණතා අංශ කෙරෙහි ඉදිරියේ දී වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

ඒ, මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්වසවකට එක්වෙමින්.

Your Comments