නාට්ටාමිවරුන්ගේ වර්ජනයකින් මැනිං වෙළඳපළේ කටයුතු අඩාල වෙයි

29

නාට්ටාමිවරුන් පිරිසක් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනයක් හේතුවෙන් කොළඹ මැනිං වෙළඳපොළේ භාණ්ඩ බෑමේ සහ පැටවීමේ කටයුතු මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වී තිබෙනවා.
මැනිං වෙළඳපොළේ වෙළඳසැල් හිමියෙකු නාට්ටාමිවරයෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් මුල් කර ගනිමිනුයි මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර ඇත්තේ.

 

Your Comments