නව අමාත්‍යවරුන්ට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් දැනුම්දීමක්

49

සිය අමාත්‍යාංශවල කටයුතු ලබන සඳුදා දිනට පෙර ආරම්භ කරන ලෙස සියලු කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා.
අමාත්‍ය ධුරවල දිවුරුම්දීමේ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව මෙම දැනුම්දීම සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.
කඩිනමින් අමාත්‍යාංශවල රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කර ඉදිරි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ද අදාල දැනුම් දීම මගින් තවදුරටත් සදහන් කර තිබෙනවා.

Your Comments