ධීවර යාත්‍රා යොදාගනිමින් සිදුකරන නීති විරෝධී ක්‍රියා වැළැක්වීමට නව වැඩපිළිවෙළක්

9

ධීවර යාත්‍රා යොදා ගනිමින් නීතිවිරෝධී ලෙස සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් වැළැක්වීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ධීවර අමාත්‍යංශය ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙරට ලියාපදිංචි ධීවර යාත්‍රා අනවසරයෙන් වෙනත් රටවල ආර්ථික කලාප වලට ඇතුලුවීම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර ඇත්තේ.

මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය හා මිනිස් ජාවාරම් වලට ද ධීවර යාත්‍රා යොදා ගන්නා බව ද ධීවර අමාත්‍යංශය පවසනවා.

එවැනි පුද්ගලයන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ධීවර හා ජල සම්පත් පනත සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments