දේශීය අල ගොවියාගේ අස්වැන්න සතොස හරහා මිලදී ගැනීමට පියවර

45

දේශීය අල ගොවීන්ගේ අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට සතොස හරහා මිලදී ගැනීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ ඊයේ රැස් වූ ජීවන වියදම් කමිටුව මෙම තීරණය ගත් බවයි.
ඒ අනුව අල ගොවීන් වෙත ගොස් මිලදී ගන්නා අල කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 90ක මිලක් ලබා දීමටයි ලංකා සතොස තීරණය කර ඇත්තේ.
අල ගොවීන් විසින් ලංකා සතොස වෙත පැමිණ අලෙවි කරන අල කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 100ක මුදලක් වගාකරුවන්ට හිමිවනවා.
ඒ අනුව මිලදී ගන්නා අල කිලෝවක් ලංකා සතොස මගින් රුපියල් 115ක මිලකට අලෙවි කරන බවයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.
දේශීය අල ගොවීන් අතර මැදියන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ බව ද අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Your Comments