දුම්රිය තාක්ෂණ නිලධාරීන් හෙට සිට අකුරට වැඩ

17

ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් දුම්රිය තාක්ෂණ නිලධාරීන් සහ තාක්ෂණ සහායක ශිල්පීන් හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදවීම් සහ අවලංගුවීම් සිදුවිය හැකි බවයි දුම්රිය තාක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් කමල් පීරිස් මහතා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments