දිවයින පුරා නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38ක්

13

දිවයින පුරා නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38 ක් ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා.
ඒ අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුවයි.
ජන අනුපාතය අනුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ නිසි පරිදි බෙදා වෙන් කිරීම යටතේ මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 38 ආරම්භ කෙරෙන බව අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන සදහන් කළා.

Your Comments