දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට තද සුළං

20

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ දිවයිනේ පවතින කාලගුණ තත්වය පිළිබද පැහැදිලි කරන කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ බුද්ධික බන්දුරත්න මහතා.

Your Comments