දින 7කදී ව්‍යාපාරිකයන් 49 දෙනෙකුට නඩු

16

පසුගිය දෙසැම්බර් මස 30 වනදා සිට ජනවාරි 05 වනදා දක්වා සිදු කළ වැටලීම් වලදී දඩ වශයෙන් රුපියල් එක් 1,89,500ක මුදලක් අය කර ගෙන ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා.
සිදු කරන ලද වැටලීම් 21කට අදාළව නඩු පැවරීම් 49ක් සිදු කළ බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ
එමෙන්ම පසුගිය වර්ෂය සඳහා සිදු කළ වැටලිම් වලදී රුපියල් අට කෝටි අසූ අට ලක්ෂයකට අධික මුදලක් අය කර ගෙන තිබෙනවා.
එහිදී වැටලිම් 21,188කදී නඩු පැවරීම් 21,254ක් සිදු කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළීබඳ අධිකාරිය සදහන් කළේ.

Your Comments