තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසමට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්

4

පොළොන්නරු ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීයයෙකු විසින් තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිසමට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ඒ ඉකුත් රජය විසින් උක් වගාව සඳහා ඉඩම් අක්කර 60,750ක් විදේශීය සමාගමක් වෙත ලබාදීමට ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳව තමන් විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලූ තොරතුරු ලබා නොදීමට එරෙහිවයි
එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම, එහි සභාපතිවරයා ඇතුළු සාමාජිකයින් සහ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, නීතිපතිවරයා ඇතුළු 11 දෙනෙකු නම් කර තිබෙනවා.

Your Comments