තොරතුරු අයිතිවාසිකම ගැන ජන හමු මාලාවක්

40

සියලු‍ දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි ජන හමු මාලාවක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා කියා සිටියේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් හිමිවන බලතල පිළිබද රාජ්‍ය ආයතන නිළධාරින් සහ සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි.

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් වන අභියාචන සහ ඉල්ලු‍ම් පත්‍ර සංඛ්‍යාව පසුගිය වසර දෙකට සාපේක්ෂව වැඩිවී ඇති බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Your Comments