තෙත් බිම් ආරක්ෂා කිරීමට පරිසරවේදීන් සෘජු පනතක් ඉල්ලයි

99

ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති අතරින් වැඩි වශයෙන්ම තර්ජනයට ලක්ව ඇත්තේ තෙත් බිම් පරිසර පද්ධති බව පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහතා පවසනවා.

විවිධ මානව ක්‍රියාකාරකම් ඊට බලපා ඇති බවයි හෙතෙම පෙන්වා දෙන්නේ.

තෙත් බිම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සෘජු පනතක් ඇති කළ යුතු බව ද පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහතා අවධාරණය කළා.

Your Comments