තාවකාලික රාජ්‍ය සේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම්

32

රාජ්‍ය ආයතන සදහා තාවකාලික, අනියම් ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බදවාගෙන සිටින සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බදවාගෙන සිටින සේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීම සදහා අදාළ චක්‍රලේඛ ප්‍රතිපාදනය බලාත්මක කිරීම සදහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සදහන්.

දින 180කට වඩා සේවය කර ඇති සේවකයන්ට ලබන පළමු වැනිදා වන විට අදාළ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම මත, ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම් ලබාදීමට නියමිත බව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ දැක්වෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර, රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර යන මහත්වරුන් ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකටයි මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත්තේ.

Your Comments