ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – මූතූර් බල ප්‍රදේශය ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

40

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 103,197
ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 82,852
ප්‍රතික්ෂේප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 576
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 82,276

Your Comments