ත්‍රස්තවාදය මැඩලන නව නීති සදහා කැබිනට් අනුමැතිය

14

ත්‍රස්තවාදය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා නව නීති සකස් කිරීමට හෝ පවතින නීති සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසිනුයි මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුණේ.

නව මුහුණුවරකින් ඉස්මතු වන ත්‍රස්තවාදය මැඩපැවැත්වීම සඳහා තාවකාලික සීමා කිරීම් නියෝග , විවිධ අයුරින් ත්‍රස්තවාදය දිරි ගැන්වීම් තහනම් කිරීම , නම් කරන ලද විදේශීය ප්‍රදේශයක සිටීම සහ ජෛවමිතික දත්ත පාලනය ආදී ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන පරිදි මෙම නීති සකස් කිරීම සිදු වනු ඇති.

Your Comments