තවත් කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් දිවුරුම් දෙයි

62

තවත් කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු අද උදෑසන ජනාධීපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.
එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා සමාජ සේවා සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.
සාලින්ද දිසානායක මහතා දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.
සීබී රත්නායක මහතා ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.
ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

Your Comments