තවත් ඇමැතිවරු පිරිසක් දිවුරුම් දෙයි
අනුර ප්‍රේමකුමාර

218

තවත් අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. අද (01) දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන් මෙසේය. 

කැබිනට් අමාත්‍යවරු

දයාසිරි ජයසේකර – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග, ජලසම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

පියසේන ගමගේ – තරුණ කටයුතු, කාන්තා හා ළමා කටයුතු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රම – පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රිඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

අංගජන් රාමනාදන් – කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
මනුෂ නානායක්කාර – කම්කරු හා විදේශ සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක – නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සාරති දුෂ්මන්ත – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම – වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
කේ.කේ. මස්තාන් – නැවත පදිංචි කිරීමේ, පුනරුත්ථාපන හා උතුරු සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මේ අනුව නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පස් දෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හය දෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. 

Your Comments