ණය ගෙවීමට ශක්තිය ඇති ස්ථාවර හා ශක්තිමත් රටක් බවට මෙරට පත් කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුවට හැකි වුණා

14

මෙරට, ණය ගෙවීමට ශක්තිය ඇති ස්ථාවර හා ශක්තිමත් රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට වත්මන් අණ්ඩුවට හැකි වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

මුතූර් ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments