ණය අර්බුදය විසඳා ගැනීමට දිගු කාලීන සැලසුමක් අපි සතුයි

5

ණය අර්බුදය විසදා ගැනීම සඳහා දිගු කාලීන සැලැස්මක් තම පාර්ශවය සතු බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂඛ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.
ඒ ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය එලිදැක්වීමේ අවස්ථාවට අද කොළඹ දී එක්වෙමින්.

Your Comments