ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරු සඳහා වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කල්දැමේ

18

ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරු සදහා සම්මුඛ පරික්ෂණ තාවකාලිකව කල්දමා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
පසුගිය 29, 30 සහ ඊයේ දිනයේ සිට ලබන 10 වනදා දක්වා සම්මුඛ පරික්ෂණ පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර තිබුණේ. 
ඒ අනුව එම පරීක්ෂණ යළි පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවයි අමාත්‍යාංශය සදහන් කලේ.
 

Your Comments