ජාතික පාසල්වල වසර 3කට වඩා සේවය කර ඇති ගුරුවරුන්ගේ දරුවන් එම පාසල්වලටම ඇතුළත් කර ගැනීමේ පහසුකම්

64

ජාතික පාසල්වල වසර තුනට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති සියලු ගුරුවරුන්ට එම පාසලට ම සිය දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ, ගුරුවරුන්ට තමන් සේවය කරන පාසලට සිය දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීම ගැටළුවකින් තොරව සිදු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණින්.

ඒ අනුව පාසල් වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණෙන සියලු දෙමව්පියන්ගේ දැනගැනීම පිණිස එක් එක් පාසල්වල පවත්නා පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධියට පත්කර කිරීමට නියමිතයි.

ජාතික පාසල්වල 1,5 ,6 සහ 11 ශ්‍රේණි හැර අනෙකුත් අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ දී ගුරුවරුන් සඳහා වන මෙම විශේෂ තීරණය බල පැවැත්වෙනවා.

Your Comments