ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයේ පරමාර්ථය ඇමති ධුර වැඩි කර ගැනීම නොවෙයි

8

ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයේ පරමාර්ථය අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීම නොවන බව අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම් හලීම් මහතා පවසනවා.
මහනුවර ප්‍රදේශයේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියා.


Your Comments