ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාවේ මූලික අරමුණ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර වැඩි කර ගැනීම

15

ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව මගින් රජය මූලික අරමුණ කරගෙන ඇත්තේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර වැඩිකර ගැනීම බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.
හොරොව්පතාන ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments