ජාතික ආණ්ඩුව සම අදහස් ඇති පිරිසක් සමග නම් සලකා බැලීමට එජාප පසුපෙල මන්ත්‍රීන් සූදානම්

14

සමාන අදහස් ඇති පාර්ශවයක් සමග ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සැලසුම්කර ඇත්නම් ඒ පිලිබද සලකා බැලීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සූදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉදුනිල් මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ නොගැළපෙන අදහස් ඇති කණ්ඩායමක් සමග ජාතික රජයක් පිහිටුවීමට තම කණ්ඩායමේ ප්‍රසාදයක් නොමැති බවයි.

Your Comments