ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් බදු සීමාව ඉහළ නංවයි

52


ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ඉතුරුම් ගිණුම් පොලිය මත අය කළ රඳවා ගැනීමේ බදු සීමාව ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ඉතිරිකිරීම් ගිණුම් වලට ලැබෙන මාසික පොලී ආදායම රුපියල් 1,25,000 වන තෙක් රඳවා ගැනීමේ බද්දෙන් නිදහස් කර තිබුණා.

එය පොලී ආදායම රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දහස දක්වා දෙගුණයක් බවට පත්කර තිබෙන බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ඉතුරුම් ගිණුම්වලට සියයට 5ක් වන රඳවා ගැනීමේ බද්ද අයකරනු ලබන්නේ මාසික පොලී ආදායම රුපියල් 2,50,000ට වඩා වැඩි වුවහොත් වැඩිවන ප්‍රමාණයට පමණක් වන බව ද සඳහන්.

ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන වල හා පෞද්ගලික ආයතන වල සේවකයින් විශ්‍රාම යෝජනා ක්‍රම යටතේ විශ්‍රාම ගන්නා අතර එහිදී ඔවුන්ට ලැබෙන මුදල් ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමක තැන්පත් කිරීමට වැඩි අවස්ථාවක් සලසාදීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

රඳවා ගැනීමේ නව බදු සීමාවන් අප්‍රේල් මස පළමුවනදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

Your Comments