ජනාධිපතිවරණ රාජකාරියට රාජ්‍ය නිලධාරීන් පුහුණු කෙරෙයි

8

ජනාධිපතිවරණය සඳහා සහභාගි කර ගන්නා රාජ්‍ය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක විසි පහම ආවරණය වන පරිදි තේරීම් භාර නිලධාරීන් සහ නියෝජ්‍ය හා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් විසින් මෙම කටයුතු සිදුකරනු ඇති.

එමෙන්ම, ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා යොදා ගන්නා ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් සමගද දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මේ දිනවල සාකච්ඡා සිදුකරමින් පවතින බව ද සඳහන්.

Your Comments