“ජනාධිපතිවරණයට පෙර පුළුල් සන්ධානය අවශ්‍යයයි”

11

ජනාධිපති මැතිවරණයකයට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පුළුල් සන්ධානය පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ යුතු බව අමාත්‍ය ම‍නෝ ගනේෂන් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ කොළඹ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

තව දුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා.

 

Your Comments