ජනපතිවරණයට නිදහස් පක්ෂයෙන් දිස්ත්‍රික් සමුළු

16

ජනාධිපතිවරණය අරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් සමුළු පැවැත්වීම අදින් ආරම්භ වනවා.

එහි පළමු සමුළුව අද රත්නපුරයේ දී පැවැත්වෙන බවයි පක්ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසුවේ.

Your Comments