චීනයේ සිට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට රටට ඇතුළුවීමට වෙනම පර්යන්තයක්

24

චීනයේ සිට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ විශේෂ පර්යන්තයකට ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව එම මගීන් එහිදී විශේෂ පරික්ෂාවකට ලක් කෙරෙනු ඇති.
ආරක්ෂිත මුහුණු ආවරණ පැළඳීමට කටයුතු කරන ලෙස ගුවන්තොටුපොළ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මගීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

Your Comments