චමල් රාජපක්ෂ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ භාර ගනී [PHOTOs]

38

චමල් රාජපක්ෂ මහතා අද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ භාර ගත්තා.

ඒ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ දී.

නව ආණ්ඩුවේ මහවැලි, කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අභ්‍යන්තර වෙළඳ, ආහාර සුරක්ෂිත හා පාරිභෝගික සුබ සාධන අමාත්‍යවරයා වන්නේ ද චමල් රාජපක්ෂ මහතායි.

 

Your Comments