ගොවීන් පිරිසක් මානව හිමිකම් කොමිසමට

16

සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ගොවීන් පිරිසක් මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව වෙත පැමිණ තිබෙනවා.
ඒ, ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ලක විභාග කටයුතු සම්බ්නධයෙන් සොයා බැලීම සඳහායි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පවුල් 13,000 කට 2018 වසරට ලබාදීමට නියමිතව තිබූ නියං සහනාධාර පසුගිය රජය සමයේ ලබා නොදුන් බව පවසමිනුයි ඔවුන් අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබුණේ.

Your Comments