ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රත්ගම බල ප්‍රදේශය ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

17

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 76,853
ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 63,528
ප්‍රතික්ෂේප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 581
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 62,947

 

Your Comments