ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

43

ලියාපදිංචි තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 38,045
ප්‍රකාශිත තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව  37,585
ප්‍රතික්ෂේප තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව    393
වලංගු තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව     37,192

Your Comments