“ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට වැඩිම මුදලක් වෙන් කළේ එ.ජා.ප.යයි”

7

මෙරට දේශපාලන ඉතිහාසය තුල ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට වැඩිම මුදලක් වෙන් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බව, ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා පවසනවා.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ගෙවී ගිය සිව් වසරක කාලය තුළ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය කඩිනම්ව සිදු කෙරුණු බවයි.

Your Comments