කොළඹට ජලය පැය 12ක් අඩු පීඩනයෙන්

17

අද මධ්‍යහන 12 සිට පැය 12ක කාලයක් කොළඹ නගර සභා සීමාවට අයත් සියලු ප්‍රදේශයන්ට අඩු පීඩන තත්ත්වයක් යටතේ ජල සැපයුම ලබා දීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

අත්‍යාවශ්‍ය ජල නල අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද මධ්‍යහන 12 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා ජල සැපයුම සීමා කෙරෙනු ඇති.

ඒ අනුව අවශ්‍ය ජලය කල් තබා රැස් කර ගන්නා ලෙසට එම මණ්ඩලය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

වැඩිදුර තොරතුරු 19 39 ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකය ඔස්සේ ලබා ගත හැකියි.

Your Comments