කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්ෂණ සතියකින් කල් දමයි

23

කොරියානු භාෂා විශේෂ පරීක්ෂණ සතියකින් කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසනවා.
කොරියානු රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් තෝරාගැනීම සඳහා කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එක්වයි මෙම විභාගය පවත්වනු ලබන්නේ.
අද දින සිටයි මෙම විභාගය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ.
ඒ අනුව, නැවත මෙම විභාගය පැවැත්වෙන කාල සටහන එළැඹෙන 25 වන දින ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ www.slbfe.lk නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

Your Comments