කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කෙරෙයි

55

කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගම්මිරිස්, කුරුඳු, ඉඟු‍රු, කහ, පුවක් සහ කරුංකා ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය සහ නැවත අපනයනය තහනම් වනු ඇති.

මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දේශීය වශයෙන් එම වගාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ගොවීන්ට සහන සැලසීම සඳහා මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇති බවයි.

 

Your Comments