කුඩා වැව් ප්‍රතිසංස්කරණයට මිලියන නව දහසක්

31

කුඩා වැව් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රජයෙන් රුපියල් මිලියන නව දහසක් වෙන්කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන වැව් “දහසක් – ගම් දහසක්” වැඩසටහන සහ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ග්‍රාම ශක්ති වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මකයි.

මෙරට වැව් පද්ධතිය තුළ 13,000ට අධික වැව් ප්‍රමාණයක් පවතිනවා.

ඉන් වැව් රැසක් වසර ගණනාවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම නිසා අවශ්‍ය තරම් ජලය රදා නොපවතින් බව සඳහන්.

වැව් කන්ඩිය දුර්වල වීම, රොන් මඩ පිරීම වැනි හේතු නිසා කුඩා වැව් විශාල ප්‍රමාණයක් විධිමත් පරිදි කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට දායක කර ගැනීමට ද නොහැකි වී ඇති බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments