කුඩා යාත්‍රාවලට ධීවර කටයුතු සඳහා අවසර

14

කුඩා ධිවර යාත්‍රා සදහා අද සිට ධිවර කටයුතු සදහා අවස්ථාව ලබා දිමට ධිවර දෙපාර්තමේනතුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ප්‍රාදේශිය ධිවර කාර්යාල ඔස්සේ ඊට ආදාළ අවසරය ලබා දිමට කටයුතු කරන බවයි ධිවර දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.
පසුගිය දින වල පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් කුඩා ධිවර යාත්‍රා සදහා ධිවර කටයුතුවලට අවසර ලබා නොදිමට තීරණය කර තිබුණා.
මේ වන විට කාලගුණ තත්වය යහපත් වි ඇති බැවින් ධිවර කටයුතු සදහා අවසර ලබා දිමටයි ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව තිරණය කර ඇත්තේ.

Your Comments