කිරි ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට නව වැඩසටහනක්

16

කිරි ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
එහිදීව මූල්‍ය පහසුකම් සැලසීම සහ තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම පිළිබදව වැඩි අවදානයක් යොමු වී ඇති බව සදහන්.
විදේශීය රටවලින් ගෙන්වන ලද කිරි දෙනුන්ගේ ඵලදායීතාව අඩුවීම සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන චෝදනා පිළිබදව ද අමාත්‍යංශ්‍ය අවධානය යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments