කැෆේ සංවිධානයට පැමිණිලි 735ක්

18

ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක නිහඩ කාලසීමාව තුළ සිය සංවිධානයට පැමිණිලි 8 ක් ලැබී ඇති බව කැෆේ සංවිධානය පවසනවා.

එහි වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ අහ්මඩ්මනාස් මහතා NEWS24 වෙත සදහන් කළේ පූර්ව මැතිවරණ සමයේ දී සිය සංවිධානයට පැමිණිලි 735ක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

Your Comments