කාර්මික අපනයන, අයෝජන ප්‍රවර්ධන සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතනවලට අදාළ පැමිණි විමර්ශනයට විශේෂ ඒකකයක්

29

කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාතයංශයට අයත් ආයතනවලට අදාල පැමිණිලි විමර්ශණය සඳහා විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.
අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි එම විමර්ශණ ඒකකය පත් කර ඇත්තේ.
තම අමාත්‍යංශයට අදාල කටයුතුවලදී මහජනතාව පීඩාවට පත්වීමේ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් විවිධ පැමිණිලි ලැබෙන බැවින් එම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරික්ෂණ පවත්වා කඩිනම් පියවර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම විශේෂ විමර්ශණ ඒකකය පිහිටුවීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියා සිටියා.
එමෙන්ම මෙම ආයතනවල අභ්‍යන්තර කටයුතු සමිබන්ධයෙන් ද තමන්ට විවිධ පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ද විධිමත් පරීක්ෂණ පවත්වා කඩිනම් පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ද ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පෙන්වා දුන්නා.

Your Comments