කාන්තා සුබ සිද්ධිය පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ සමීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක්

46

කාන්තා සුබ සිද්ධිය පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයකට අනුවයි.

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම වෙළඳපොළ තුළ කාන්තා ශ්‍රම සහභාගීත්වය අඩු ප්‍රතිශතයක් ගැනීම, කාන්තා හිංසනය, ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් එහිදි විධිමත් අධ්‍යයනයක් සිදු කරනු ඇති.

අනතුරුව අදාළ වාර්තා පදනම් කරගනිමින් කාන්තා සුබසිද්ධිය ඇති කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල විසින් පිරිනැමීමට නියමිත රුපියල් මිලියන 26.9ක ප්‍රදානයන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදාගැනීමට නියමිතයි.

Your Comments