“කවුරු ඡන්දේ ඉල්ලුවත් ජනපති වෙන්නේ මොහුයි”

52

ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ විමල් වීරවංශ මහතා අනාවැකියක් පළ කරා.

මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ කිනම් අයෙක් ජනාධිපතිවරණය
ට ඉදිරිපත් වුවත්, ඉන් ජයගනු ලබන්නේ විශේෂ දිස්ත්‍රික්ක 4ක් ජයගනු ලබන අපේක්ෂකයා බවයි.

එම දිස්ත්‍රික්ක මොනවාද ?

"කවුරු ඡන්දේ ඉල්ලුවත් ජනපති වෙන්නේ මොහුයි"

"කවුරු ඡන්දේ ඉල්ලුවත් ජනපති වෙන්නේ මොහුයි"

Posted by News24 on Thursday, July 25, 2019

Your Comments