කඩිනමින් මැතිවරණයකට යොමුවීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානිදායක විය හැකියි

12

කඩිනමින් මැතිවරණයකට යොමු වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානි දායක විය හැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා පවසනවා.
හෙතෙම පෙන්වා දෙන්නේ මහමැතිවරණයක් පැවැත්වීම සදහා තවත් යම් කාලසීමාවක් ලබා ගැනීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්ෂිත කිරීම සදහා වැදගත් වනු ඇති බවයි.

Your Comments