කජු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඉරණමඩු ගුවන් කඳවුරේදී ඇරඹෙයි

17

කජු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඉරණමඩු ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී ආරම්භ වුණා.

ඒ අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාව සහ ගුවන් හමුදාව ඒකාබද්ධවයි මෙම ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.

කජු වගාව දිවයින පුරා තවදුරටත් පුළුල් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

Your Comments