ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මත්තලට

30

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධාන කළ විරෝධතාවයක් මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපල ඉදිරිපිටදී පැවැත්වුණා.

ඒ, එම ගුවන් තොටුපල ඉන්දිය සමාගමකට බදු දීම සඳහා ගත් තීරණයට විරෝධය පළ කරමින්.

මේ සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි බව NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවා.

Your Comments